طراحی و ساخت طیف سنجی تمام اتوماتیک امواج سطحی پلاسمونی در پژوهشکده لیزر و پلاسما

Dec 30, 2021 not categories

طراحی و ساخت طیف سنجی تمام اتوماتیک امواج سطحی پلاسمونی در پژوهشکده لیزر و پلاسما

گروه مگنتوپلاسمونیک، پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی

m_hamidi@sbu.ac.ir

برای اولین بار در کشور و با حمایت ستاد فوتونیک و مواد پیشرفته، سیستم طیف سنجی از حسگرهای پلاسمونی تمام اتومات، طراحی و ساخته شد.. با توجه به دقت اندازه گیری و تکرار پذیری حسگرهایی که بر اساس تحریک پلاسمونیکی طراحی میشوند این سیستم جایگزینی بر اساس معادل آزمایشگاهی آن و به عنوان یک محصول صنعتی معرفی شده است. کاربر در ارتباط با این سیستم تنها نیاز به طراحی حسگر اپتیکی را دارد و آنالیزهای مورد نیاز در چیدمان فیزیکی که نیازمند تنظیم زاویه ای بازهای منبع نور و بازوهای بازتابش نور می باشد، نمونه برداری طیفی در زوایای مختلف، تصویر برداری از لکه نوری، آنالیز داده بروی طیف گرفته شده، ذخیره سازی داده و انتقال داده به حافظه توسط این پلتفرم انجام میگیرد. از آنجا که کاربرد حسگرهای نوری مبتنی بر امواج سطحی پلاسمونیکی در حوزه های تشخیص طبی، فناوری نانو، تشخیص گاز، صنایع نفتی و علوم تحقیقاتی در حوزه فیزیک نور کاربرد بسیار دارد این سیستم نیز در انواع پروژهای مختلف صنعتی و تحقیقاتی میتواند به کار گرفته شود.

 اولین پلتفرم اتوماسیونی طیف سنجی امواج سطحی پلاسمونیکی ساخت ایران (1) و نمونه ای از طیف سنجی در دو زاویه متفاوت تابشی و بازتابشی(2)

مشخصات سیستم

منبع نور مریی باند وسیع *

دقت زاویه با رزولوشن 1/0 تا 1 درجه *

طیف سنجی در باند مریی ودر محدوده 350 تا 800 نانو متر *

جاروب زاویه ای از 20 تا 70 درجه *

آنالیز داده بروی داده طیفی و استخراج نمودار حساسیت زاویه ای بر حسب طول موج *

آنالیز داده بروی داده طیفی و استخراج نمودار سنسوگرام *

استخراج طیف از پرتوتابشی برای بررسی پدیده امواج سطحی متمرکز شده *

مدت زمان طیف سنجی 3 تا 10 دقیقه *