مرکز فناوری کوانتومی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می کند: سمینار آشکارسازهای تک فوتون

Nov 16, 2022 not categories

:مرکز فناوری کوانتومی پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می کند

سمینار آشکارسازهای تک فوتون

سالن آمفی تئاتر پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی تهران

بیست و نهم آبان ماه 1401