Magnetoplasmonics Lab

موفقیت بزرگ گروه اتمی پلاسمونی

موفقیت بزرگ گروه اتمی پلاسمونی

ساخت حسگرهایی با ابعاد بسیار کوچک

از جمله نیازهای حیاتی در زمینه حسگرها و تجهیزات کوانتومی، مجتمع سازی و کاهش ابعاد فیزیکی پایین این ادوات است. حسگرهای کوانتومی کاربردهای مختلفی یافته‌اند ور در تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، دستگاه‌های الکترونیکی و سایر تجهیزات راهبردی به کار می‌روند.

در جهان، راهکارهای گوناگونی برای رسیدن به این هدف پیشنهاد شده و در حال توسعه است که یکی از این حوزه ها استفاده از ظرفیت نانوفوتونیک در طیف سنجی اتمی است.

به عنوان مثال استفاده از موجبرهای میکرونی برای هدایت نور و واکنش درونی با بخار اتمی از جمله مواردی بوده که با موفقیت روبه رو شده. همچنین از موارد با قابلیت بسیار زیاد می­توان به برهمکنش تک اتم با مدهای کاواک اشاره کرد.

لینک خبر

https://isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9

استفاده از مدهای پلاسمونی

یکی از موارد بسیار جذاب تسهیل کننده این ایده، استفاده از مدهای پلاسمونی به عنوان یک کاواک با قابلیت جفت شدگی آسان با گذارهای اتمی است. ایجاد جفت شدگی اتم با مد کاواک پلاسمونی نیاز به پیش شرایطی مانند شناخت کافی از انواع نانو ساختارهای پشتیبانی کننده از مدهای پلاسمونی و مشخصات مدهای پلاسمونی دارد، که باید به دقت به آن پرداخته شود.

باید توجه داشت که تاکنون کارهای زیادی به منظور به دام اندازی و سرمایش لیزری اتم ها با کمک امواج پلاسمون سطحی انجام شده و این موضوع نویدبخش نسل جدید حسگرهای کوانتومی خواهد بود که مشخصه اصلی حساسیت فوق العاده را به همراه ابعاد کوچک خواهد داشت.

پژوهش های موفقیت آمیز

همچنین تاکنون پتانسیل بالایی در ترکیب مدهای میرا در نانوساختارها با گذارهای اتمی وجود دارد، که این مورد به خوبی در آزمایشگاه مگنتوپلاسمونیک در دانشگاه شهید بهشتی و با حمایت ستاد فوتونیک و مواد پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مورد مطالعه قرار گرفته و نتیجه مطالعات برهم‌کنش موج میرا با بخار اتمی در مقالات معتبر به چاپ رسیده است. به عنوان مثال امکان سنجش فوق دقیق قطبش موج میرا ناشی از بازتاب کلی از سطح منشور، با کمک طیف سنجی اتمی با موفقیت نشان داده شد.

از مهم‌ترین گام‌های برداشته شده در آزمایشگاه مگنتوپلاسمونیک در حوزه اندرکنش‌های کوانتومی اتم ها با امواج موجبری و فضای آزاد نور توانایی ساخت محفظه های با فشار پایین بخار اتمی روبیدیوم با ابعاد میلیمتری و میکرونی و همچنین محفظه های دوگانه با امکان جفت سازی کوانتومی اتم با مد موجبری پلاسمون سطحی یا میرا و یا سایر مدهای موجبری اشاره کرد.

همچنین ساخت و کار با گرمکن متناسب با طیف سنجی بخار اتمی به منظور داده برداری فلورسانسی و عبوری، دور زدن پهن شدگی داپلری با کمک میکرو سلول روبیدیوم، جفت شدگی اتم با موج میرا و طیف سنجی موج میرا و امکان بررسی اندرکنش واندوالس اتم با سطح و همچنین جفت سازی تراز گسسته کوانتومی با تراز پیوسته پلاسمون های سطحی و ایجاد تداخل فوق حساس فانو به منظور بهره گیری در حسگری کوانتومی از جمله حسگری میدان مغناطیسی در دیگر دستاوردها در این مسیر است